Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) chcemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą na fanpage’u Job-Transfer szkolenia rusztowaniowe Ostrzeszów.
Zwracamy również uwagę, że Meta Platforms Ireland Ltd. jest odrębnym administratorem Państwa danych w zakresie związanym z utworzeniem profilu na Facebooku i korzystaniem z niego (zasady przetwarzania danych przez Facebook).

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest JOB-TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul.
Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów; KRS: 0000178081, NIP: 5140240882, REGON: 251603310.

Można się z nami skontaktować:
a) osobiście w naszej siedzibie;
b) wysyłając list na adres: JOB-TRANSFER sp. z o.o.; ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów;
c) przesyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@jobtransfer.com.pl
d) wysyłając prywatną wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook.

2. Cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzamy dane Użytkowników Facebooka, którzy odwiedzą i/lub subskrybują nasz fanpage, polubią lub
zareagują na post, dodadzą komentarz bądź wyślą do nas wiadomość.

Cele przetwarzania danych Podstawy prawne przetwarzania danych Podstawy prawne przetwarzania danych
a) prowadzenie fanpage’a i przekazywanie za jego pośrednictwem
informacji o naszej działalności i ofercie;
b) odpowiadanie na pytania zawarte w wiadomościach
prywatnych lub komentarzach;
c) udostępnianie postów, jeśli obserwujecie Państwo nasz fanpage;
d) tworzenie oraz analiza statystyk odwiedzin i korzystania
z naszego fanpage’a; serwis Facebook w tym celu wykorzystuje pliki
cookies i udostępnia nam informacje dotyczące wizyt na naszym fanpage’u
(w tym informacje o wyświetlaniu postów, o danych demograficznych
i geograficznych oraz innych danych dostępnych na profilach osób
odwiedzających); otrzymujemy w ten sposób wyłącznie dane anonimowe
i nie możemy na ich podstawie zidentyfikować konkretnych osób ani profili.
Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1), jakim jest:
• prowadzenie fanpage’a i promowanie naszej marki;
• komunikowanie się za pośrednictwem Facebooka;
• informowanie osób zainteresowanych o naszej działalności i ofercie;
• analiza danych statystycznych udostępnianych przez Facebook, aby dostosować fanpage i zamieszczane posty do preferencji Użytkowników.

W zakresie tworzenia i analizy statystyk wskazanych w punkcie 2 d) dochodzi do współadministrowania danymi przez Meta Platforms Ireland Ltd oraz JOB-TRANSFER sp. z o.o. Meta Platforms Ireland Ltd. przejmuje podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby statystyk oraz za wypełnianie obowiązków wynikających w tym zakresie z RODO.

Zasadnicza treść uzgodnień w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeglądania naszego fanpage’a, a także korzystania z funkcji dostępnych w ramach serwisu Facebook, takich jak zamieszczanie komentarzy lub wysłanie prywatnej wiadomości.
Z wizytą na fanpage’u wiąże się też zapisanie przez Facebook informacji, które są później wykorzystywane w celach statystycznych wskazanych w punkcie 2 d). Wynika to z zasad funkcjonowania serwisu Facebook.

4. Planowany okres przechowywania danych.
Dane osobowe nie są archiwizowane poza serwisem Facebook i będą przechowywane zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu tego serwisu (np. przez okres obserwowania naszego fanpage’a) albo do czasu ich usunięcia przez Państwa lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
Wiadomości prywatne będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie przez 3 miesiące od jej zakończenia. Dane zawarte w zamieszczonych komentarzach lub reakcjach na posty będą przechowywane do czasu ich usunięcia przez Państwa lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

5. Odbiorcy danych.
Dane są przekazywane Meta Platforms Ireland Ltd. na zasadach określonych w polityce prywatności oraz regulaminach dla użytkowników Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms). Zamieszczone komentarze wraz z Państwa imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym są widoczne dla osób odwiedzających nasz fanpage.

6. Prawa, które Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych:

a) prawo dostępu do swoich danych
(art. 15 RODO)
Mogą Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących praw, uzyskać dostęp do swoich danych, a także otrzymać ich kopię (pierwsza kopia jest bezpłatna).
b) prawo do sprostowania danych
(art. 16 RODO)
Jeśli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.
c) prawo do usunięcia danych
(art. 17 RODO)
Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy je bezpodstawnie (czyli dane nie są już nam niezbędne, są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo wymaga ich usunięcia albo złożyli Państwo sprzeciw i nie ma podstaw przetwarzania danych). Nie usuniemy jednak danych, jeśli np. ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
(art. 18 RODO)
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych będziemy je jedynie przechowywać i nie będziemy ich wykorzystywać bez Państwa zgody, chyba że jest to konieczne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi albo w innych sytuacjach, kiedy RODO nam na to zezwala.
Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w przypadkach, gdy:
• uważacie Państwo, że dane są nieprawidłowe;
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte;
• nie potrzebujemy już danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi;
• wnieśli Państwo sprzeciw.
e) prawo do sprzeciwu
(art. 21 RODO)
Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W sprzeciwie należy opisać szczególną sytuację, która – Państwa zdaniem - uzasadnia jego wniesienie. Po złożeniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że powody, dla których je przetwarzamy, są ważniejsze niż okoliczności wskazane w sprzeciwie albo dane są niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingowych, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a po jego złożeniu przestaniemy wykorzystywać Państwa dane w tych celach.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy skontaktować z nami w sposób
określony w punkcie 1.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl). Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.

8. Źródło i kategorie danych.
Swoje dane przekazują nam Państwo poprzez portal Facebook, czyli za pośrednictwem Meta Platforms Ireland Ltd. lub Meta inc. Przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko (nazwę profilu), zdjęcie profilowe, inne podstawowe dane zawarte na profilu oraz informacje o aktywności na naszym fanpage’u. Przetwarzamy także dane znajdujące się w treści korespondencji z Państwem oraz w treści zamieszczonych komentarzy na naszym fanpage’u.

9. Dodatkowe informacje.
Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak należy pamiętać o tym, że Meta Platforms Ireland Ltd. przekazuje dane przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Facebook poza Europejski Obszar Gospodarczy na zasadach określonych w Polityce prywatności serwisu. Nie będziemy także wykorzystywać danych do podejmowania wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani do profilowania. Jednak Meta Platforms Ireland Ltd. lub Meta inc. jako odrębni administratorzy danych Użytkowników serwisu Facebook mogą wykonywać takie działania do realizacji własnych celów i nie mamy na to żadnego wpływu.

1RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

JOB-TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178081, NIP: 5140240882, REGON: 251603310, kapitał zakładowy 200.000 zł.