Program kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zajęcia teoretyczne obejmują:
– zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
– dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
– konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
– technologię montażu i demontażu rusztowań.

Zajęcia praktyczne obejmują:
– prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
– ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
– kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie. Każdy uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora (plastikowa karta).

Kurs montera rusztowań

Osoby, które posiadają książeczkę operatora maszyn roboczych np. z uprawnieniami na koparko-ładowarki wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) uzyskują wpis w tej samej książeczce (na karcie) – w związku z tym prosimy o dostarczenie kserokopii książeczki z uwzględnieniem stron od 1-4.

Warunkiem uczestnictwa w kursie montera rusztowań jest:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie minimum podstawowe,

Miejsce kursu : OSTRZESZÓW

Cena kursu : 1 040,00 zł
Cena egzaminu państwowego: 350,00 zł
Cena egzaminu poprawkowego : 500,00 zł /os – Uwaga !! Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego zobowiązane są do pisemnego (np. e-mail, fax) poinformowania ośrodka szkoleniowego przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA PRZEZ URZĄD PRACY

DOKUMENTY DO POBRANIA