Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  – dalej nazywanego RODO – chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest JOB-TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. T. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów, KRS: 0000178081, dalej nazwana „Administratorem”. Administrator danych decyduje o tym, w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia wynikające z RODO.

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
-wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@jobtransfer.com.pl,
-osobiście z Administratorem w jego siedzibie albo
-wysyłając list na adres: JOB-TRANSFER sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.
Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

a. rezerwacji miejsca na szkoleniu dla uczestnika oraz przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem i Administratorem oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w przypadku uczestników zgłoszonych przez inne osoby (wywiązanie się z obowiązków wobec Klientów zgłaszających uczestników);

b. wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe;

c. przeprowadzenia szkolenia oraz przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności przekazywanego do zewnętrznej instytucji przeprowadzającej egzamin lub sprawdzian (w tym prowadzenie listy obecności uczestników, uzyskanych ocen oraz przygotowanie dokumentów wymaganych przez egzaminatorów) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;

d. ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z Państwa udziałem w szkoleniu lub przystąpieniem do egzaminu lub sprawdzianu umiejętności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

e. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

f. kierowania do Państwa treści marketingowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni);

g. kontaktowania się w sprawach związanych z zawartą umową z osobami przez Państwa wyznaczonymi – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów).

3. Jakie dane należy przekazać Administratorowi?
Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale niepodanie danych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym (oznaczone gwiazdką) spowoduje, że udział w szkoleniu lub przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu Państwa umiejętności będą niemożliwe.

4. Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane?

a. Formularz zgłoszeniowy, rezerwacja, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia i przystąpienie do egzaminu lub sprawdzianu (a tym samym dane w nich zawarte) Administrator będzie przechowywał przez 6 lat liczone od końca roku, w którym została wystawiona faktura VAT (chyba że przepisy prawa unijnego lub krajowego nakazują dalsze przechowywanie tych danych osobowych).

b. W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy.

c. Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do przesyłania treści marketingowych do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w tym zakresie.

d. Administrator będzie przesyłał Państwu informacje handlowe drogą elektroniczną do momentu wycofania przez Państwa zgody.

5. Odbiorcy Państwa danych.
Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:
– podmiotom przeprowadzającym egzaminy i sprawdziany Państwa umiejętności,
– wykładowcom prowadzącym kursy i szkolenia,
– podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umowy,
– przedsiębiorcom obsługującym system informatyczny Administratora,
– podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne lub księgowe.

6. Państwa uprawnienia.
Mają Państwo prawo żądać od Administratora:

– udzielenia informacji, czy Administrator wykorzystuje Państwa dane, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli uważają Państwo, że są one błędne lub niepełne,

– przenoszenia danych do innego administratora lub wydania ich Państwu,

– usunięcia danych, które przetwarza Administrator,

– ograniczenia przetwarzania danych, które polega na tym, że Administrator nie może bez Państwa zgody dalej wykorzystywać danych, ale powinien je przechowywać.

Prawo sprzeciwu
Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania przez Administratora Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu przysługuje także w szczególnych dla Państwa sytuacjach, gdy Administrator przetwarza dane, powołując się na swój prawnie uzasadniony interes. Skuteczne wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w tych celach.

Możliwość wycofania zgody
Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia szkolenia i przygotowania wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności. Wycofanie zgody przed zakończeniem egzaminu lub sprawdzianu uniemożliwi dalszy udział w szkoleniu lub przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych uprawnień, wystarczy złożyć żądanie Administratorowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podany adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora z krótkim opisem, z jakiego prawa zamierzają Państwo skorzystać. Możliwość realizacji niektórych uprawnień jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

7. Skarga do organu nadzorczego.
Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, albo do innego właściwego organu ze względu na miejsce Państwa stałego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia naruszenia.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Zabezpieczenie danych.
Administrator stosuje niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.

11. Źródło danych i kategorie przetwarzanych danych.
Administrator otrzymał od Państwa lub od Państwa pracodawcy (albo innych osób, które zgłosiły Państwa udział w szkoleniu) dane niezbędne do rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz przygotowania niezbędnych dokumentów oraz sporządzenia dla Państwa wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu umiejętności, który jest przesyłany na formularzu wymaganym przez zewnętrzną instytucję uprawnioną do potwierdzania umiejętności i przyznawania określonych uprawnień. W zależności od wybranego szkolenia są to dane, które obejmują: imię i nazwisko, imię ojca, miejsce i datę urodzenia, PESEL, adres, informacje o wykształceniu lub stażu pracy, niektóre informacje o stanie zdrowia oraz dane kontaktowe.