Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Szkolenia i kursy

1. Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest JOB-TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów; KRS: 0000178081, NIP: 5140240882, REGON: 251603310.

Można się z nami skontaktować:
a) osobiście w naszej siedzibie;
b) wysyłając list na adres: JOB-TRANSFER sp. z o.o.; ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów;
c) przesyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@jobtransfer.com.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Cele przetwarzania danych Podstawy prawne przetwarzania danych
a) rezerwacja miejsca na wybranym szkoleniu lub kursie Podstawą prawną jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na życzenie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO1).
W zakresie danych Uczestników kursu lub szkolenia zamówionego przez inny podmiot (np. pracodawcę, zleceniodawcę), podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest podjęcie działań związanych z zawarciem umowy z naszym Klientem.
b) przeprowadzenie kursu lub szkolenia i przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub sprawdzianu przez jednostkę egzaminacyjną Podstawą prawną jest wykonywanie umowy o świadczenie usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W zakresie danych Uczestników kursu lub szkolenia zamówionego przez inny podmiot (np. pracodawcę, zleceniodawcę), podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest wykonanie umowy z naszym Klientem.
c) wystawianie certyfikatów i zaświadczeń (w tym ich duplikatów) Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest właściwe udokumentowanie odbycia kursu lub szkolenia oraz dbałość o nasz dobry wizerunek, a także wykonywanie umowy o świadczenie usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
d) ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, które mogą być związane z realizacją umowy Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest dochodzenie i ochrona swoich praw, a także weryfikacja zgłaszanych roszczeń.
e) realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych (w przypadku wystawienia dokumentu księgowego) Podstawą prawną jest obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych oraz rachunkowych2 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
f) marketing własnych usług, który polega na przesyłaniu informacji o dostępnych kursach i szkoleniach oraz promocjach Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest marketing bezpośredni własnych usług oraz dążenie do zwiększenia ich sprzedaży.
Jednak oferty i inne informacje handlowe będą przekazywane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawy Prawo telekomunikacyjne.3

Dodatkowe informacje: wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (czyli bez udziału człowieka) ani dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie danych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym (są oznaczone gwiazdką) jest warunkiem zawarcia umowy i uczestnictwa w szkoleniu lub kursie.

4. Odbiorcy danych:
a) dostawcy usług poczty elektronicznej w zakresie danych zawartych w korespondencji e-mail;
b) podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne;
c) kancelarie prawne w razie potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
d) operatorzy pocztowi i kurierzy w związku z prowadzeniem korespondencji;
e) urzędy skarbowe w związku z realizacją obowiązków podatkowych;
f) dostawcy usług hostingowych oraz platform elektronicznych do przeprowadzenia szkoleń i sprawdzianów online;
g) zewnętrzne podmioty przeprowadzające egzaminy i sprawdziany umiejętności;
h) wykładowcy prowadzący kursy i szkolenia;
i) podmioty świadczące usługi płatnicze (np. banki);
j) podmiot świadczący usługi księgowe w zakresie danych zawartych w dokumentach księgowych.

5. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą być związane z umową (terminy przedawnienia ustala Kodeks cywilny i wynoszą one do 6 lat)4.
Ponadto dane zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej będą przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (czyli przez około 6 lat liczonych od momentu wystawienia dokumentu)5.

6. Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych:

a) prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO) Mają Państwo prawo otrzymać szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych oraz przysługujących praw, uzyskać dostęp do swoich danych, a także otrzymać ich kopię (pierwsza kopia jest bezpłatna).
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) Jeśli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy je bezpodstawnie (czyli dane nie są już nam niezbędne, są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo wymaga ich usunięcia albo wycofali Państwo zgodę lub złożyli sprzeciw i nie ma podstaw przetwarzania danych). Nie usuniemy jednak danych w szczególności, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) W przypadku ograniczenia przetwarzania danych będziemy przechowywać dane i nie będziemy ich wykorzystywać bez Państwa zgody, chyba że jest to konieczne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, obrony przed nimi albo w innych sytuacjach, kiedy RODO nam na to zezwala. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Państwu w przypadkach, gdy:
• uważacie Państwo, że dane są nieprawidłowe;
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte;
• nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne Państwu do dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi;
• wnieśli Państwo sprzeciw.
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Dane przetwarzane na podstawie zgody lub umowy (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO) mają Państwo prawo otrzymać w standardowym formacie elektronicznym i przesłać je innemu administratorowi danych albo wskazać, komu mamy je bezpośrednio przekazać (pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia obejmuje dane, które nam Państwo przekazali i nie dotyczy danych przetwarzanych w formie papierowej.
f) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W sprzeciwie należy opisać szczególną sytuację, która – Państwa zdaniem - uzasadnia jego wniesienie. Po złożeniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że powody, dla których je przetwarzamy, są ważniejsze niż okoliczności wskazane w sprzeciwie albo dane są niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingowych, sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a po jego złożeniu przestaniemy wykorzystywać Państwa dane w celach marketingowych.
g) prawo do wycofania zgody W przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wypływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Aby wycofać zgodę albo skorzystać z pozostałych wymienionych praw, wystarczy skontaktować się z nami osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.).

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

8. Źródło i kategorie przetwarzanych danych.
Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od osoby, która zgłosiła Państwa udział w kursie lub szkoleniu. Przetwarzamy dane niezbędne do rezerwacji miejsca oraz realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych takie jak: imię i nazwisko, podpis, data urodzenia, PESEL, adres, informacje o posiadanych uprawnieniach, wykształceniu, stażu pracy, miejsce pracy, dane kontaktowe oraz dane podmiotu, który zapłaci za szkolenie, a także informacje dotyczące przebiegu kursu lub szkolenia, obecności oraz wyników sprawdzianów. W przypadku kursu „Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań” przetwarzamy dodatkowo miejsce urodzenia, a w zakresie „Kursu montera rusztowań” także imię ojca oraz miejsce urodzenia Uczestnika.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich.
W związku z wykorzystywaniem platform elektronicznych do przeprowadzenia szkoleń i kursów online dane niezbędne do korzystania z nich są przekazywane dostawcom spoza obszaru EOG, a w tym odbiorcom znajdującym się w państwach lub należących do sektorów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
W przypadku odbiorców w państwach lub należących do sektorów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony, przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych oraz informacje o stosowanych zabezpieczeniach można uzyskać, kontaktując się z nami.

Przywołane przepisy prawa:
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2 W szczególności przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
3 Zgodnie z art. 10 ustawy 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
4 Ogólne terminy przedawnienia i sposób ich liczenia określa m.in. art. 118 – 125 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5 Terminy przechowywania dokumentacji podatkowej określa art. 86 §1 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisami dokumenty należy przechowywać co najmniej przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. Natomiast szczegółowe terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej ustala art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.