* SCC to skrót nazwy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, obejmujący zagadnienia według NIEMIECKIEJ Normy SCC 2008*05, która obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, głównie : Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Szwajcaria oraz coraz częściej w krajach skandynawskich.

Certyfikat SCC jest wymagany w przedsiębiorstwach wykonujących prace o wysokim ryzyku (np. branża budowlana, elektryczna, montażowo-instalacyjna, chemiczna, petrochemiczna, izolacyjna, maszynowa, transportowa).

Wdrożony system SCC w przedsiębiorstwach ma za zadanie zwiększyć świadomość zagrożeń wśród pracowników, co przekłada się na lepszą organizację pracy oraz zmniejszenia kosztów związanych z wypadkowością.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.  Prawo Warunków Pracy
2.  Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
3.  Praca w pomieszczeniach zamkniętych
4.  Maszyny podnoszące i przenoszące
5.  Praca na wysokości
6.  Praca pod napięciem
7.  Narzędzia podręczne i maszyny
8.  Niebezpieczne substancje
9.  Oznakowania
10. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
11. Środki ochrony indywidualnej

SCC Certyfikat bezpieczeństwa

Kurs SCC przeprowadzany jest stacjonarnie oraz w formie wyjazdowej w dowolnej lokalizacji zaproponowanej przez klienta (przy minimalnej grupie 3 osób).

Szkolenie oraz egzamin przeprowadzane są w języku polskim.

Certyfikat SCC podzielony jest na dwa rodzaje:
018 – dla pracowników liniowych
* 017 – dla kadry kierowniczej

Formy szkolenia SCC :
* SCC 1 dzień – ukończone 18 lat, dostarczenie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły zawodowej, potwierdzenie min. rocznego zatrudnienia u niemieckiego pracodawcy w formie np. świadectwa pracy, referencji. Uwaga !!! Wymagane jest aby dokumenty były przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
* SCC 2 dni – ukończone 18 lat, do tej formy szkolenia może przystąpić każdy.

EGZAMIN:
* SCC 018 – czas trwania 60 minut, test składający się z 40 pytań – dopuszczalna ilość błędów 12
* SCC 017 – czas trwania 105 minut, test składający się z 70 pytań – dopuszczalna ilość błędów 21

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymują certyfikat wydany przez niemiecką instytucję akredytacyjną Dakks. Dokumenty są ważne 5 lat.

Jesteś zainteresowany? Zapytaj nas o cenę!